Grand Teton 2008

Mountaineering on the Grand Teton

August 14, 2008

previous